نمایندگان دانشگاه جامع علمی کاربردی در قالب یک تیم نظارتی از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل بازدید کردند.
بازدید هیأت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از مرکز آموزشی شهرداری اردبیل
نمایندگان دانشگاه جامع علمی کاربردی در قالب یک تیم نظارتی از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل، این برنامه بازدید علمی و آموزشی به مدیریت اکبر غاربی بعنوان نماینده واحد استانی اردبیل و سعید محمدیاری و احمد صادق زاده اعضای این تیم بازرسی با هدف بررسی امکانات، فضای آموزشی و تجهیزات کارگاهی، مدرسان، فرهنگی، پژوهشی و سایر فعالیت های مرتبط انجام گرفت.


 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۳