هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اردبیل  دوشنبه 22 آذر ماه سال 1400 از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل بازدید کرد.
بازدید هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اردبیل از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اردبیل دوشنبه ۲۲ آذر ماه سال ۱۴۰۰ از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل بازدید کرد.

🔶  در جریان این بازدید : بررسی آماری و مشاهده پرونده های آموزشی دانشجویان؛ تفاهم نامه ها وقرارداد مدرسان توسط اعضای هیأت نظارت صورت گرفت، همچنین گزارش گیری از روند فعالیتهای آموزشی و فرهنگی این مرکز و چگونگی ثبت این فعالیتها در سایت مرکز و نظارت بر عملکرد جامع  این مجموعه بخشهایی از این بازدید را تشکیل دادند.اعضای هیأت نظارت در پایان از امکانات آموزشی مرکز بازدید کردند .

 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۷