ریاست مرکز
حسین شکری پور دیزج رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل

  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۴۴