معرفی و عملکرد مرکز
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری به منظور رفع نیازهای تخصصی شهرداری اردبیل به نیروهای کارآمد،توانمند و متخصص در زمینه مأموریت های خود در سال 1392 موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی علمی کاربردی از کمیته تخصصی علمی-کاربردی شورای گسترش آموزش عالی به استناد آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی-کاربردی  مصوب 12/12/1385 شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 29/07/1392 طی نامه شماره 40920/92/م مورخه 11/08/1392 گردید. این مرکز از نیمسال دوم سالتحصیلی93-92 اقدام به پذیرش دانشجو نموده و در حال حاضر با پذیرش دانشجو در رشته های معماری، شهرسازی، عمران، اطفای حریق شهری و امور دفتری در مقطع کاردانی و رشته های عمران، معماری و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث در مقطع کارشناسی در حال فعالیت می باشد.
 


عملکرد مرکز
 1. جذب دانشجو در رشته های متناسب با مأموریت شهرداری اردبیل
 2. استفاده از مدرسین متخصص و خبره برای تدریس در مرکز
 3. برگزاری دوره های کاربینی و کارورزی در محیط واقعی کار در شهرداری و شرکت های خصوصی و تخصصی و سایر دستگاههای اجرایی
 4. فعالیت در زمینه امور فرهنگی دانشجویان و حضور مستمر در مسابقات فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 5. شناسایی دانشجویان کارآفرین و شرکت در نمایشگاههای تخصصی
 6. حمایت از فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان
 7. تشکیل منظم جلسات شوراهای مرکز
 8. اجرای آیین نامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی
 9. تدوین و اجرای تک پودمانهای آموزشی تخصصی در حوزه های رشته های فعال مرکز
 10. همکاری در برگزاری دوره های آموزشی شهرداری اردبیل
 11. شناسایی دانشجویان ورزشکار و حضور در مسابقات استانی و ملی
 12. برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی برای دانشجویان مرکز
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۶۲